Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumRegulamin rekrutacji

INFORMACJA! Aktualny regulamin rekrutacji obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Terminy i procedury rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą na rok szkolny 2018/2019

 

na podstawie Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  7  lutego  2018  roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

 

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą mogą składać dokumenty do następujących klas:

 

Klasa  humanistyczna    -  przedmioty rozszerzone

Język polski, język angielski, geografia
Język polski, język angielski, biologia
Język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia
Język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia
Język polski, chemia, biologia
Innowacja „Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa” / Innowacja „Akademia Zdrowego Życia.”

 

Klasa  matematyczna   –     przedmioty rozszerzone

Matematyka, język angielski, biologia
Matematyka, język angielski, geografia
Matematyka, biologia, chemia
Matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia
Matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia
Innowacja „Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa” / Innowacja „Akademia Zdrowego Życia.”

 

 

§ 1

Terminy rekrutacji

 1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły kwestionariusze– podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.

   

  1. od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

  1. od 15 czerwca  od godz. 10:00  do 19 czerwca  do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły.

    

 1. Rekrutację przeprowadza się:
  1. od 22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00 kandydaci składają świadectwo ukończenia gimnazjum i  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum);
  2. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach w których mają złożone kwestionariusze – podania;
  3. od 10 maja do 6 lipca  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 uso;
  4. 6 lipca godz. 12:00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo o niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
  5.  od 6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów;
  6.  12 lipca godz. 16:00  podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019;
  7.  12 lipca do godz. 16:00 poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

§ 2

Rekrutacja uzupełniąjąca

 

 1. Od 13 lipca od godz. 8:00 do 16 lipca do godz. 16:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
 3.  29 sierpnia godz. 12:00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo o niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia
 4. Od 29 sierpnia od godz. 12:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 5.  31 sierpnia godz. 12:00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. 31 sierpnia do godz. 12:00  poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

§ 3

Kryteria przyjęcia do szkoły

O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą decydują następujące kryteria:

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania  -  200 

100 -  za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (język angielski i 1 przedmiot spośród: biologia, geografia, wos, chemia) oraz osiągnięcia wymienione na świadectwie;

100 - za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

Schemat podziału punktów:

Kryteria - świadectwo

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

Aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wynik z matematyki

18 pkt

Wynik z I przedmiotu

18 pkt

Wynik z II przedmiotu

18 pkt

Łącznie max

100 pkt

Kryteria – egzamin gimnazjalny

Wynik z egzaminu
gimnazjalnego

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z matematyki

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z 2 przedmiotów przyrodniczych

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z j. obcego na poziomie podstawowym

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Łącznie

 

100 pkt

 

§ 4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,  wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych ( 2 obowiązkowe zajęcia edukacyjne spośrod: geografia, biologia, chemia)
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.

§ 5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,  wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone  w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 § 6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  przyznaje się 7 punktów.

 § 7.  W przypadku przeliczania na punkty  za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje    

się - 7 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje

się  - 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub  ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje

 się 10 punktów,

 1. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 

 1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  się 5 punktów,
 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 

 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 

 1. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 1. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 

 1. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 § 8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 § 9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 

      e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 1. dobrym – przyznaje się 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 1. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,  przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 § 10. 1.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne
do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący na podstawieart. 20zca ust. 2 ustawy – co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.

2. Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli,skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się
o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy;

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym
do danej szkoły.

4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji, a w przypadku nowo tworzonej szkoły,
o której mowa w art. 20zca ust. 1 ustawy – zmiany dokonuje dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, o którym mowaw art. 20zca ust. 3 pkt 1 ustawy, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2
ustawy.

§ 11.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowaw art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych,
o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;
2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych,o którym mowa
w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

3) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

4) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

5) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 586

6) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

7) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
i godziny posiedzeń komisji.

      3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

      4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

       5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniani informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący
i członkowie komisji rekrutacyjnej.

7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

  
Minimalny próg punktacji  dla ucznia,  poniżej którego uczeń nie będzie mógł być  przyjęty
do szkoły wynosi 50 pkt.

           

Licznik online

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16a

tel/fax: 48 6741023

e-mail: liceumnowe@op.pl