Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

logo LiceumRegulamin rekrutacji

INFORMACJA! Aktualny regulamin rekrutacji obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Terminy i procedury rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą mogą składać dokumenty do następujących klas:

 

Klasa  humanistyczna    -  przedmioty rozszerzone

Język polski, język angielski, geografia
Język polski, język angielski, biologia
Język polski, język angielski, historia
Język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia
Język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia
Język polski, chemia, biologia

 

Klasa  matematyczna   –     przedmioty rozszerzone

Matematyka, język angielski, biologia
Matematyka, język angielski, geografia
Matematyka, biologia, chemia
Matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia
Matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

 

§ 1

Terminy rekrutacji

 1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły kwestionariusze – podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.

   

  1. od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

  1. od 17 czerwca  od godz. 10:00  do 19 czerwca  do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły.

    

 1. Rekrutację przeprowadza się:
  1. od 21 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00 kandydaci składają świadectwo ukończenia gimnazjum i  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum);
  2. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach w których mają złożone kwestionariusze – podania;
  3. od 13 maja do 15 lipca  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 
  4. 16 lipca godz. 12:00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona    +6i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo o niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
  5.  od 16 lipca od godz. 12:00 do 24 lipca do godz. 10:00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów;
  6. 25 lipca godz. 12:00  podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020;
  7. 25 lipca do godz. 16:00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

§ 2

Rekrutacja uzupełniająca

 

 1. od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 składanie wniosków                   o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. do 16 sierpnia weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
 3.  19 sierpnia godz. 12:00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona               i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo o niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia
 4. od 19 sierpnia od godz. 12:00 do 27 sierpnia do godz. 16:00  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 5. 28 sierpnia godz. 10:00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. 28 sierpnia do godz. 12:00  poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

§ 3

Kryteria przyjęcia do szkoły

O przyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą decydują następujące kryteria:

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania  -  200 

100 -  za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (język angielski i 1 przedmiot spośród: biologia, geografia, wos, chemia) oraz osiągnięcia wymienione na świadectwie;

100 - za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

Schemat podziału punktów:

Kryteria - świadectwo

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

Aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Wynik z języka polskiego

18 pkt

Wynik z matematyki

18 pkt

Wynik z I przedmiotu

18 pkt

Wynik z II przedmiotu

18 pkt

Łącznie max

100 pkt

Kryteria – egzamin gimnazjalny

Wynik z egzaminu
gimnazjalnego

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z matematyki

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z dwóch przedmiotów przyrodniczych

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Wynik z j. obcego na poziomie podstawowym

100 %

x 0.2 = 20 pkt

Łącznie

 

100 pkt

 

§ 4.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,  wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych ( 2 obowiązkowe zajęcia edukacyjne spośrod: geografia, biologia, chemia)
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.

§ 5.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,  wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone  w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§ 6.
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  przyznaje się 7 punktów.

 § 7.  W przypadku przeliczania na punkty  za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje   

się - 7 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje

się  - 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub  ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje

 się 10 punktów,

 1. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 

 1. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  się          5 punktów,
 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się             3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

 1. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 1. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 

 1. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 

 1. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 1. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 

 1. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 8.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

§ 9.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 

      e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 1. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 1. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,

 

 1. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 1. dobrym – przyznaje się 13 punktów,

 

 1. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 1. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,  przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

§ 10.
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

 

 

§ 11.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego             i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez           kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez      inne podmioty działające na terenie szkoły,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska       szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

§ 12.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 13.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§ 14.
1.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne
do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący na podstawieart. 20zca ust. 2 ustawy – co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.

2. Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli,skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się
o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy;

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym
do danej szkoły.

4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji, a w przypadku nowo tworzonej szkoły,
o której mowa w art. 20zca ust. 1 ustawy – zmiany dokonuje dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, o którym mowaw art. 20zca ust. 3 pkt 1 ustawy, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2
ustawy.

§ 15.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowaw art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych,
o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych,o którym mowa
w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;

3) podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

4) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

5) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

6) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 586

7) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

8) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniani informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący
i członkowie komisji rekrutacyjnej.

7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

§ 16.
Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych       i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić         do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie       od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie      7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

  
Minimalny próg punktacji  dla ucznia,  poniżej którego uczeń nie będzie mógł być  przyjęty
do szkoły wynosi 50 pkt.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996  ze zm.) –rozdział 6
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół         i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

   

             

Licznik online

Fotka Liceum 1

 

Fotka liceum 2

 

 

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16a

tel/fax: 48 6741023

e-mail: liceumnowe@op.pl