Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

/

logo LiceumAktualności

NOWA ULOTKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Nowa ulotka Liceum


 

Podręczniki obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą w roku szkolnym 2020/2021:

 

Klasa I- Liceum (4 lata)

Klasa II- Liceum (4 lata)

Klasa II- Liceum (3 lata)

 


INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Egzamin poprawkowy 2020


WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW

 

Wytyczne dotyczące organizowania oraz przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. K. Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą

Sekcja 1.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu oraz przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną   lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Wszystkie zbędne na egzaminie przedmioty uczeń będzie zobligowany zdeponować w wyznaczonym miejscu.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym do tego miejscu ( sala nr 1)

1.8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia (sala nr 3)

Sekcja 2.
Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca  w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego  i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Sekcja 3.
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Sekcja 4.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

4.1.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.2.  W przypadku EM zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

4.4. Numer stolików losuje członek Zespołu Nadzorującego.

Sekcja 5.
Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wejściem uczniów na sale egzaminacyjne.

Kolejność i czas wchodzenia uczniów na salę egzaminacyjną


Termin egzaminu

Przedmiot

Miejsce egzaminu

Godzina wejścia           na egzamin

08.06.2020

Język polski pp

Hala sportowa
(wejście od strony parkingu)

7.50 - 3a
8.15 - 3b

08.06.2020

Język polski pr

Hala sportowa
(wejście od strony parkingu)

13.00 - pierwsze 8 osób z listy
13.30 - kolejne 7 osób z listy

09.06.2020

Matematyka pp

Hala sportowa
(wejście od strony parkingu)

7.50 - 3a
8.15 - 3b

10.06.2020

Język angielski pp

Sala nr 4

8.00 - pierwsze 6 osób z listy
8.30 - kolejne 5 osób z listy

10.06.2020

Język angielski pp

Sala nr 8

8.00 - pierwsze 8 osób z listy
8.30 - kolejne 8 osób z listy

10.06.2020

Język angielski pr

Sala nr 8

13.00 - pierwsze 8 osób z listy
13.30 - kolejne 7 osób z listy

15.06.2020

Matematyka pr

Sala nr 9

8.15 - w kolejności         z listy

16.06.2020

Biologia

Hala sportowa
(wejście od strony parkingu)

8.00 - pierwsze 8 osób z listy
8.30 - kolejne 7 osób z listy

16.06.2020

Wiedza                                     o społeczeństwie

Sala nr 9

13.30 - w kolejności z listy

17.06.2020

Chemia

Sala nr 8

8.15 - w kolejności      z listy

18.06.2020

Język niemiecki pp

Sala nr 9

8.15 - w kolejności  z listy

18.06.2020

Język niemiecki pr

Sala nr 9

13.30 - w kolejności  z listy

19.06.2020

Geografia

Sala nr 8

8.00 - pierwsze 5 osób z listy
8.30 - kolejne 5 osób z listy

24.06.2020

Historia

Sala nr 9

13.30 - w kolejności z listy

26.06.2020

Język rosyjski pp

Sala nr 8

8.30 -  w kolejności z listy

26.06.2020

Język rosyjski pr

Sala nr 8

13.30 -w kolejności z listy

 


 

Konsultacje dla uczniów I i II klas Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą od  01 czerwca 2020 roku

Konsultacje dla uczniów po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem przedmiotu

  Lp.

Imię i nazwisko

Data

Godzina

1.

Urszula Kociołczyk

wtorek

11.00-12.30

2.

Aleksandra Blaszka

piątek

11.30-13.00

3.

Mariusz Chochlewicz

poniedziałek

7.55-8.40

4.

Magdalena Chmal

wtorek

8.00-9.35

5.

Ewa Długosz

wtorek

8.00-9.35

6.

Agnieszka Dworakowska

wtorek

10.00-11.30

7.

Grażyna  Gapys

wtorek

8.00-9.35

8.

Beata Komar

wtorek

10.00-11.30

9.

Jolanta Kosiacka

środa

8.00-9.35

10.

Agnieszka Kuśmirek

piątek

13.00-14.30

11.

Renata Michalska

piątek

9.00-10.30

12.

Rafał Owczarczyk

środa

9.00-10.30

13.

Robert Osys

wtorek

8.30-10.00

14.

Jarosław Pardej

wtorek

10.00-11.30

15.

Magdalena Pajda

czwartek

14.00-15.30

16.

Barbara  Wolszczak

wtorek

10.00-11.30

17.

Małgorzata Rosłoniec

wtorek

12.30-14.00

18.

Grażyna Rybarczyk

środa

8.00-9.30

19.

Gabriela Stępniak

poniedziałek
piątek

9.00-11.00

20.

Elżbieta Wieczorek

czwartek

14.00-15.30

 


 

W trosce o dobre przygotowanie maturzystów do czekającego ich w czerwcu egzaminu dojrzałości nauczyciele LO po uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły oferują zdalne konsultacje dla maturzystów. Terminy konsultacji dostępne poniżej.

 

Konsultacje maturalne 2020

Konsultacje dla maturzystów-wykaz dyżurów nauczycieli (pobierz plik)

 


 

biblioteka LO-info

 


 

Biblioteka LO w Nowym Mieście nad Pilicą-zobacz więcej

 

Biblioteka online Liceum

Zapraszamy do korzystania


Zdalne zebranie z rodzicami uczniów klas I i II odbędzie się w dniu 7 maja 2020 roku (czwartek) w godzinach od 16:00 do 18:00. Wszyscy nauczyciele Liceum dostępni będą pod numerem telefonu. Wykaz telefonów kontaktowych do nauczycieli znajduje się na stronie domowej w tabeli poniżej. Zapraszamy serdecznie.


Rozdanie świadectw dla uczniów klas III odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku od godziny 9:00 w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego na numer +48 674-10-23 lub do wychowawców: pani Agnieszki Dworakowskiej i pana Jarosława Pardeja


list Burmistrza Nowego Miasta

List Burmistrza Nowego Miasta nad Pilicą Pana Mariusza Dziuby-wersja pdf

stypendium2020

 

 

ULOTKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

Nowa ulotka Liceum

Zapraszamy to zakładki rekrutacja-zobacz więcej

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego do rekrutacji-zobacz więcej

Poznaj naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021-zobacz szczegóły

 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia zgodnie z tabelą

Imię nazwisko

Numer telefonu dzień, godziny dyżuru

E-mail

Messenger- nazwa

Dariusz Blaszka

Tel.

666-046-222
Codziennie od 8.00-16.00

dariuszblaszka@op.pl

Dariusz Blaszka

Urszula Kociołczyk

Tel.

502-642-732
Codziennie od 8.00-16.00

ula80@poczta.fm

Urszula Kociołczyk

Beata Komar

Tel.

608-647-372
Codziennie od 8.00-14.00

beatakomar2@gmail.com

Beata Komar

Jarosław Pardej

Tel.

530-506-022
Codziennie od 8.00-14.00

jarekpardej@onet.eu

Jarek Pardej

Jolanta Kosiacka

Tel.

663-989-277
Codziennie od 9.00 -14.00

jola299@onet.eu

Jolanta Kosiacka

Robert Osys

Tel.

509-364-456
Poniedziałek:
11.00-12.00
Wtorek:  14.05 – 15.05
Środa: 12.20-13.20
Czwartek:   9.30-10.30

nmnp@wp.pl

Robert Osys

Barbara Wolszczak

Tel.

509- 975- 718

basiawolszczak@onet.eu

Barbara Wolszczak

Ela Wieczorek

Tel:

667-871-006
Pn.

pt.:11.00– 12.00

elawieczorek01@wp.pl

-

Aleksandra Blaszka

tel.

600-945-011
codziennie  9.00- 14.00

aleksandrablaszka@ op.pl

Aleksandra Blaszka

Rafał Owczarczyk

Tel.

730-200-978
Wtorek, czwartek
10:00-16:00

rafal.owczarczyk@o2.pl

Rafał Owczarczyk

Mariusz Chochlewicz

Codziennie od 9.00- 14.00

mariusz.chochlewicz.lo@wp.pl

Mariusz Chochlewicz

Małgorzata Rosłoniec

Tel.

662-092- 718
Codziennie  od 7.30- 8.00

malgorzata.rosloniec@op.pl

Małgorzata Rosłoniec

Grażyna Gapys

Tel.

504-164-327
Codziennie od 8.00-16.00

ggapys@wp.pl

Grażyna Gapys

Ewa Długosz

Tel.

501-537-654
poniedziałek, środa , czwartek od 8.00 do 13

ewadlugoszek@wp.pl

Ewa Długosz

Barbara Pomykała

Tel.

501-760-924
Codziennie od 8.00-16.00

barbarapomykala25@gmail.com

Barbara Pomykała

Magdalena Pajda

Tel.

508-165-071
Codziennie od 8.00-14.00

pajdamagda@interia.pl

Magdalena Pajda

Łucja Matera

-

lucjagrochal@o2.pl

-

Grażyna Rybarczyk

Tel.

694-119-997
Codziennie od 8.00-15.00

grazyna.rybarczyk@gmail.com

Grażyna Rybarczyk

Agnieszka Dworakowska

Tel.

691-531-713
Codziennie od 8.00-16.00

agdworakowska@wp.pl

-

Agnieszka Kuśmirek

 

agnieszka.kusmirek15@gmail.com

Agnieszka Kuśmirek

 

WERSJA PLIKU Z KONTAKTAMI DLA RODZICÓW DO POBRANIA DOSTĘPNA PONIŻEJ

Kontaty dla rodzicow 2020 rok

 

Komunikat i prezentacja multimedialna Mazowieckiej Policji w sprawie zasad bezpieczeństwa publicznego w związku z epidemią koronawirusa

Komunikat Mazowieckiej Policji-zobacz więcej

 

Prezentacja Mazowieckiej Policji-zobacz więcej

 

 

Komunikat CKE dla uczniów klas III w sprawie próbnego egzaminu maturalnego

 

Komunikat CKE-probny egzamin maturalny

 

Komunikat CKE-probny egzamin maturalny

 

Komunikat CKE-probny egzamin maturalny

 

Komunikat CKE o próbnym egzaminie maturalnym-pobierz plik pdf

 

 

 

 

 

INFO! Nauczyciele ZSP im. Karola Wojtyły w nowym mieście nad Pilicą na bieżąco przekazują materiały uczniom do nauki drogą mailową lub przez portal społecznościowy Messenger.

 

 

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW DO NAUKI-ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku uruchomiony został na stronie http://www.gov.pl serwis oferujący możliwośc przeprowadzenia lekcji zdalnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wiecej informacji na temat lekcji zdalnych znaleźć można tutaj

Zdalne lekcje

 

PROPOZYCJE NAUCZANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Epodreczniki.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało e-podręczniki. Są one dostępne klikając tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Niemniej, pragniemy zaznaczyć, że e-podręczniki nie stanowią materiałów przeznaczonych do samodzielnej nauki dla uczniów, przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

epodreczniki

 

 

Platforma edukacyjna EQURS.PL

Equrs

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z innowacyjną formułą e-learningowej nauki w postaci platformy edukacyjnej EQURS.PL. Jest ona atrakcyjna w szczególności dla uczniów.

Przykładowo, profile EQURS.PL na mediach społecznościowych (Instagram) śledzi już ponad 23 tysiące młodych ludzi.Świadczy to, że uczniowie chętnie przygotowują się do matury z EQURS.PL.

Kursy dostępne na platformie EQURS.PL opierają się bowiem na metodzie micro-learning i składają się z lekcji video, notatek oraz interaktywnych ćwiczeń, które w przystępnej formie oraz w kompleksowy sposób prezentują wszystkie zagadnienia, które mogą pojawić się na maturze.

Zostały one opracowane przez doświadczonych nauczycieli i wykładowców akademickich na podstawie informatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w taki sposób, aby uczeń mógł uczyć się samodzielnie bez potrzeby selekcjonowania materiałów. Na platformie znajdują się następujące kursy maturalne: język polski (podstawa i rozszerzenie) język angielski (podstawa i rozszerzenie) matematyka (podstawa) geografia (rozszerzenie) Zachęcamy do zapoznania się z lekcjami demonstracyjnymi, które są dostępne na stronie EQURS.PL w zakładce Wypróbuj teraz.

Z pomocy edukacyjnej EQURS.PL korzysta już wiele gmin i szkół w całej Polsce. 2. Jak możemy pomóc w przygotowaniach do matury? zapewnimy materiały e-learningowe EQURS.PL, przygotowujące do egzaminu maturalnego, w cenie pokrywającej koszty administracyjne i koszty serwera. platformę wdrożymy w ciągu 24h W związku z zaistniałą sytuacją, wiele jednostek samorządowych zapewnienia dostęp do EQURS.PL uczniom prowadzonych przez siebie szkół.

Zachęcamy zatem do kontaktu z organem prowadzącym Państwa szkołę (którym jest GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ), celem uzyskania informacji, czy taka pomoc zostanie udzielona, czy też nie.

Bez względu na stanowisko wyrażone przez organ prowadzący, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy pewni, że oferowane przez nas materiały mogę w znacznym stopniu zmitygować negatywne skutki spowodowane zamknięciem szkół.

Dane kontaktowe:

mail: equrs.polska@gmail.com

telefon: 506 571 538 lub 539 611 378

Z pozdrowieniami, Hubert Gregorski | Michał Habas

 

 

E-LEARNING W LICEUM W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą rozpoczął e-learning. Wszyscy uczniowie maja możliwość skorzystać z wielu dostępnych form nauki przez internet.

Zapraszamy do wejścia w link poniżej:

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

 

 

System Insta.Ling dla Szkół

Organizacja nauczania w obecnych warunkach jest bardzo dużym wyzwaniem. Dlatego chcemy zaprosić do bezpłatnego systemu Insta.Ling dla Szkół, z którego korzysta ponad 150 tysięcy uczniów szkół publicznych – otworzyliśmy dodatkowy nabór dla wszystkich nauczycieli-zobacz więcej

Instaling

 

 

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

• poradni psychologiczno-pedagogicznych;

• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 

• dziennik elektroniczny;

• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Departament Informacji i Promocji

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Ranking liceów-Perespektywy 2020

Gratulacje, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą w RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020 otrzymało brązową tarczę za wyniki z egzaminu maturalnego. Gratulujemy wszystkim maturzystom i życzymy dalszych sukcesów.

Ranking Liceum-Perespektywy 2020

 

Apel z okazji Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

W dniu 6 marca 2020 roku odbył się w Liceum uroczysty apel związany z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Część artystyczną przygotował pan Robert Osys, a prezentację multimedialną na temat losów Żołnierzy Niezłomnych oraz dekoracje przygotował pan Rafał Owczarczyk.

Pan Dyrektor Dariusz Blaszka przywitał przybyłych gości, młodzież oraz pracowników nowomiejskiego Liceum i zaprosił zebranych na występ artystyczno-wokalny uczniów.

Uczniowie godnie upamiętnili walczących z reżimem komunistycznym żołnierzy, dla których wolność Ojczyzny była wartością najwyższą, ryzykując bardzo często własnym życiem a swe poświęcenie przypłacając śmiercią-często poprzedzoną morderczym śledztwem oraz torturami z rąk oprawców ze Służby Bezpieczeństwa. Liczne resztowania, deportacje i terror nie tylko wobec żołnierzy Armii Krajowej lecz także wobec polskiej ludności cywilnej, rozpoczęły się już momencie wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Polski w 1944 roku. Wobec takich bezprecedensowych i na masową skalę podejmowanych przez radzieckie służby bezpieczeństwa aktów terroru prawdziwi polscy patrioci nie mogli przejść obojętnie. Zdecydowali się na bohaterski krok, podejmując walkę z komunistycznym okupantem, nie licząc się z konsekwencjami. Młodzież przypomniała dzieje nie tylko największych bohaterów z grona Żołnierzy Wyklętych: Danuty Siedzikówny „Inki”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Czesława Zajączkowskiego, „Ragnera”, Józefa Franczaka „Lalka”, Zdzisława Brońskiego „Uskoka” czy znanego ze słów że „Oświęcim to była igraszka” Witolda Pileckiego herbu Leliwa „Witolda”, „Druha” lecz także wspomniała o działalności Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej już od września 1939 roku.

W części artystycznej młodzież zaprezentowała liczne wiersze i piosenki poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, wprowadzając zebranych w nastrój zadumy nad ich smutnym losem. Na koniec zwycięzcy etapu szkolnego „Żołnierze Wyklęci” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody a uczeń klasy I Adrian Iwanicki- zwycięzca etapu szkolnego konkursu przedstawił swoją prezentację o Józefie Franczaku ps. Lalek.

Głos podczas uroczystości zabrał pan burmistrz Mariusz Dziuba, który podziękował Panu Dyrektorowi, organizatorom apelu oraz jej wykonawcom za godne upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych oraz docenienie faktu, iż dzięki nim możemy obecnie żyć w wolnej od komunistycznego reżimu i niepodległej Polsce. Wyraził przy tym istotną konieczność przedstawiania zwłaszcza najnowszej historii w obiektywny, rzetelny sposób, historii wolnej od przeinaczania i kłamstw.

 

Pamiętajmy o naszych bohaterach!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS "WYBIERAM WYBORY"

 

W dniu 25 lutego 2019 r. odbył się zorganizowany przez Państwową Komisje Wyborczą i Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą konkurs, pod patronatem Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, pt.: „Wybieram Wybory”.

Wybieram wybory-konkurs Wybieram wybory-konkurs

Wybieram wybory-konkurs Wybieram wybory-konkurs

Wybieram wybory-konkurs Wybieram wybory-konkurs

 

 

Wycieczka do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

 

W ubiegłą środę 04.03.2020 uczniowie naszej szkoły odwiedzili Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.

W trakcie wycieczki mogli m.in. zwiedzić budynek szkoły, obejrzeć oraz wypróbować zaawansowane symulatory lotnicze, na których szkolą się przyszli lotnicy, a także zobaczyć samoloty oraz śmigłowce znajdujące się na wyposażeniu szkoły.

Uczestnicy wzięli także udział w prelekcji, podczas której studenci opowiadali o sposobie funkcjonowania uczelni oraz dostępnych kierunkach kształcenia.

W trakcie zwiedzania można było także porozmawiać z wykładowcami, którzy chętnie odpowiadali na pytania i udzielali wielu ciekawych informacji.

 

 

 

 

 

I etap konkursu historycznego Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć.

 

W dniu 2 marca 2020 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym etap szkolny VIII już edycji konkursu "Żołnierze Wyklęci".

W obecności pana wicemarszalka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz dyrektor biura wicemarszałka pani Weroniki Piwarskiej uczniowie w ciekawy sposób przedstawili prezentacje multimedialne o dowolnej postaci z grona Żołnierze Niezłomnych, bohaterach, którzy z narażeniem życia swojego i swych najbliższych walczyli z reżimem komunistycznym o wolną Polskę. Nie bacząc na konsekwencje działali zgodnie z własnym sumieniem i sercem kierując się ponadczasowym dla nas Polaków hasłem: Bóg, Honor, Ojczyzna.

W skład komisji konkursowej weszli też pan Dyrektor Dariusz Blaszka oraz nauczyciele historii oraz wiedzy o społeczeństwie pan Rafał Owczarczyk i Pan Robert Osys. W konkursie wzięło udział 7 uczniów. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowali się do etapu finałowego, który odbędzie się dnia 23 marca 2020 roku w Przysusze.

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy oraz zaangażowania w propagowaniu pamięci o polskich bohaterach-Żołnierzach Wyklętych.


Pierwsze 3 miejsca w etapie szkolnym zajęli:
1.Adrian Iwanicki
2.Cezary Kociołczyk
3.Norbert Ściborowski

Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w finale.

konkurs szkolny konkurs szkolny

konkurs szkolny konkurs szkolny

konkurs szkolny konkurs szkolny

 

Porozumienie o współpracy Liceum z Politechniką Łódzką-Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

Jak się chronić przed koronawirusem?

Koronawirus-komunikat

Więcej informacji na temat ochrony przez koronawirusem znajdziesz tutaj

 

Animatorki z Liceum Ogólnokształcącego

 

W sobotę 01.02.2020r. uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą w składzie: Martyna Bąk, Ada Blaszka, Paulina Stańkowska, Karolina Kaszuba, Magda Popowska, Oliwia Bińkiewicz i Klaudia Melon wzięły udział w Kursie Animatora Zabaw Dziecięcych.

Dziewczyny miały okazję na własnej skórze poznać wiele uwielbianych przez dzieciaki zabaw i przy okazji same świetnie się bawiły.

Na koniec każda z uczestniczek otrzymała certyfikat upoważniający do wykonywania pracy animatora czasu wolnego dzieci.

Dzięki temu wszystkie organizowane w naszej szkole zabawy , do których zaproszeni będą najmłodsi , przeprowadzona będzie przez młode, energiczne osoby wyszkolone zgodnie z obowiązującymi standardami pracy animatora w skali międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

Finał turnieju szachowego w Liceum

 

Wyniki finalu turnieju szachowego dla uczniów klas I-III:

I miejsce-Kacper Cytloch
II miejsce-Adam Karwowski
III miejsce-Szymon Kowalczyk

Dziękujemy bardzo za wzięcie udziału w turnieju wszystkim uczestnikom i gratulujemy sportowej walki oraz zajęcia wysokich miejsc.
Rozdanie nagród za zajęcie 3 pierwszych miejsc przewidzane jest po zakończeniu ferii zimowych.

 

 

Harmonogram akcji poboru krwi w Liceum

 

Harmonogram akcji poboru krwi w Liceum

 

Dyplom pamiątkowy z podziękowaniami w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego za udział w akcji Razem na Święta

Dyplom w ramach akcji RAZEM NA ŚWIĘTA

Wersja dyplomu w pdf-zobacz więcej

 

Podsumowanie I etapu turnieju szachowego dla uczniów klas I-III Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą


W czwartek o godzinie 8 dnia 23 stycznia 2019 roku  odbył się I etap Turnieju Szachowego dla uczniów klas I-III LO. W tej fazie turnieju wzięło udział 15 uczniów na zgłoszonych 18 uczestników.  Turniej był rozgrywany w ramach 6  trzyosobowych grup od A do F. Do następnego etapu przeszli zwycięzcy grup oraz osoby, które zajęły w nich II miejsce.


Wyniki I etapu:

GRUPA A
Zwycięzca- Szymon Worach
II miejsce-Bartłomiej Rek


GRUPA B
Zwycięzca-Szymon Kowalczyk
II miejsce-Kacper Pietrucha


GRUPA C
Zwycięzca-Kacper Kacprzak
II miejsce-Mateusz Walczak


GRUPA D
Zwycięzca-Adam Karwowski
II miejsce-Michał Kraska


GRUPA E
Zwycięzca-Kacper Cytloch
II miejsce-Krzysztof Smoleń


GRUPA F
Zwycięzca-Jan Skrzydłowski
II miejsce-Mateusz Szymańczyk

 

Etap II-finałowy odbędzie się dnia 30 stycznia w sali nr 3 w godzinach 8:00-15:00. Dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w turnieju a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Skład grup w fazie finałowej:


GRUPA A
Mateusz Walczak
Michał Kraska
Kacper Kacprzak


GRUPA B
Kacper Cytloch
Mateusz Szymańczyk
Jan Skrzydłowski


GRUPA C
Szymon Kowalczyk
Krzysztof Smoleń
Adam Karwowski


GRUPA D
Szymon Worach
Bartłomiej Rek
Kacper Pietrucha

W razie pytań prosimy o zgłaszanie się do organizatora turnieju  p. Rafała Owczarczyka. Dziękujemy

Turniej szachowy w Liceum-styczeń 2020 roku Turniej szachowy w Liceum-styczeń 2020 roku

Turniej szachowy w Liceum-styczeń 2020 roku Turniej szachowy w Liceum-styczeń 2020 roku

Turniej szachowy w Liceum-styczeń 2020 roku Turniej szachowy w Liceum-styczeń 2020 roku

 

Podziękowania za pomoc w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Podziękowania za pomoc w 28. Finale WOŚP w pdf - zobacz więcej

 

 

Rekordowy 28. Finał WOŚP w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 28. Tegoroczny cel kwesty to zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej, a cała akcja działała pod hasłem "Wiatr w żagle".

By wesprzeć zbiórkę na ten szczytny cel, w naszym Liceum powstał osiemnastoosobowy sztab WOŚP pod kierownictwem Pani Agnieszki Dworakowskiej.

Oprócz tradycyjnej kwesty na ulicach miasta, zaplanowano także imprezy towarzyszące.

Nasi wolontariusze kwestowali w szkołach, zorganizowali również licytację gadżetów otrzymanych od Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nowością były vouchery, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Licytowano miesiąc zajęć tańca nowoczesnego dla dzieci oraz lekcje gry na wybranym instrumencie. Wspomniane zajęcia przekazał na aukcję Pan Jacek Zakrzewski Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.

Ponadto wylicytować można było zwiedzanie siedziby OSP w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z przejażdżką wozem strażackim, naukę jazdy konnej w ośrodku Agroturystyka Safari w Domaniewicach, kolację w pizzerii "Bazylia i Miód" oraz walentynkową kolację w restauracji „Kapitalna”.

W niedzielne popołudnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście nad Pilicą odbywały się także imprezy towarzyszące WOŚP, a mianowicie: turniej halowej piłki nożnej, w którym wzięło udział aż 10 zespołów, gry i zabawy dla najmłodszych, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz sprzętu strażackiego.

Do WOŚP przyłączyły sie również Koła Gospodyń Wiejskich z Rosochy oraz Łęgonic, które przygotowały przepyszne słodkie małe co nieco, a także inne przysmaki.

To był niezwykły pełen wrażeń dzień. Wszyscy miło spędzili czas. Nikt nie wyszedł z pustymi rękoma.

Dzieci ciszyły się z otrzymanych nagród, dyplomów i słodyczy.

Dzięki ofiarności wszystkich Państwa udało nam sie zebrać 16 973,32 zł. Ale w przyszłym roku będzie jeszcze więcej!

W końcu będziemy grać z WOŚP do końca świata i jeden dzień dłużej.

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z 28 Finału WOŚP dostępnych tutaj

 

 

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Mieście nad Pilicą

licytacja WOSP

turniej WOSP

Więcej informacji na temat 28 Finału WOŚP znajdziecie tutaj

 

LICYTACJA PRZEDMIOTÓW W RAMACH 28 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 7-10 STYCZNIA 2020 ROKU W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

 

 

OSTATNIA AKCJA POBORU KRWI W LICEUM W 2019 ROKU

 

W dniu 19 grudnia 2019 roku Prezes klubu HDK „Kropelka” w Nowym Mieście nad Pilicą pan Franciszek Kuśmirek zorganizował ostatnią akcję poboru krwi w tym roku.

Na akcję zgłosiło się 45 krwiodawców, krew oddało 39 osób. Łącznie pozyskano 17 550 mililitrów krwi.

Wszystkim osobom biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku dawcom i ich rodzinom życzymy zdrowi i wszelkiej pomyślności w 2020 roku.

Na kolejną akcję honorowego krwiodawstwa prezes zaprasza 19 lutego 2020 roku i jednocześnie apeluje do członków klubu, aby w 2020 roku wykazali się większym zaangażowaniem w oddawaniu krwi, mobilizowali swoich bliskich i znajomych, ponieważ w 2020 roku Klub HDK „Kropelka” będzie obchodził 30-lecie swojego istnienia.


Prezes klubu HDK „Kropelka” pan Franciszek Kuśmirek

 

LICEALNE MIKOŁAJKI


Dzień 6 grudnia czyli świętego Mikołaja, biskupa Miry był bardzo radosny oraz bogaty w wydarzenia. Tego dnia bowiem nasze Liceum odwiedził Mikołaj w towarzystwie śnieżynek i rozdawał słodkie upominki.

Następnie Mikołaj wraz ze swymi śnieżynkami udał się do przedszkola w Zespole Szkół im. Karola Wojtyły, gdzie przedszkolaki otrzymały upominki.

Jak co roku grupa dziewcząt z naszej szkoły organizowała także zabawy dla dzieci z klas 1-3 przy Zespole Szkół im. Karola Wojtyły. Potem dziewczęta odwiedziły żłobek.

Wieczorem tego dnia młodzież Licealna pod opieką p. Agnieszki Dworakowskiej uczestniczyła w uroczystym zapaleniu choinki na Placu Bł. O. H. Koźmińskiego, podczas którego dziewczęta pomagały przy organizacji zabaw mikołajkowych.

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY FLORYSTYCZNE W MGOK


W dniu 26 listopada  w MGOK odbyły się warsztaty florystyczne zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta nad Pilicą i dofinasowane z funduszu obywatelskiego w ramach spotkań międzypokoleniowych.

Celem kursu było nie tylko nabycie umiejętności wykonania stroika bożonarodzeniowego.

Przede wszystkim głównym założeniem projektu była integracja międzypokoleniowa, bowiem beneficjentami zajęć byli seniorzy i młodzież z naszego Liceum.

Była to wspaniała okazja do wzajemnego poznawania się oraz nabycia nowych umiejętności i  rozwijania własnych zainteresowań.

Każdy z uczestników  w trakcie  warsztatów wykonał własny stroik, który (pięknie zapakowany) mógł zabrać ze sobą do domu.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali wianuszki oraz ozdoby do samodzielnego wykonania dekoracji światecznej w domu.

 

  

 

ANDRZEJKI-CIASTECZKA Z WRÓŻBAMI

 

Młodzież Liceum upiekła ciasteczka z wróżbami, które były sprzedawane 29 listopada w szkole.

Dochód przeznaczony jest na zakup prezentów dla seniorów z DPS w Nowym Mieście. Wszystkim zaangażowanym w naszą akcję serdecznie dziękujemy.

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Jak corocznie uczniowie liceum ogólnokształcącego zorganizowali pod opieką pani Pedagog Agnieszki Dworakowskiej akcje zbiórki prezentów dla dzieci z ubogich rodzin.

Każda klasa przygotuje prezent, który trafi do wybranego dziecka z terenu gminy Nowe  miasto nad Pilicą.

 

AKCJA "PACZKA NA KRESY"

Po raz pierwszy Liceum Ogólnokształcące zorganizowało akcję " Paczka na kresy" -  zbiórkę  suchych produktów, które zostaną wysłane do naszych rodaków na kresy.

Za zorganizowanie tej akcji dziękujemy  Pani Wicedyrektor Urszuli  Kociołczyk i Pani Grażynie Rybarczyk.

Pragniemy także serdecznie  podziękować rodzicom  naszych uczniów za wsparcie finansowe w formie darów.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. KAROLA WOJTYŁY UPAMIĘTNILI 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


11 listopada 1918 roku spełniło się marzenie pokoleń – po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i wróciła na mapę świata.

Z okazji 101  rocznicy tego wydarzenia w naszej szkole w piątek 8 listopada odbył się uroczysty poetycko-muzyczny apel, w czasie którego oddaliśmy hołd wszystkim, dzięki którym możemy dziś cieszyć się życiem w wolnej Ojczyźnie. Hasłem przewodnim uroczystości było „Dla Ciebie, Polsko”.

Uroczystość, rozpoczęła się wspólnym wykonaniem ”Mazurka Dąbrowskiego”. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych, szczególnie  wzruszające było wykonanie przez najmłodsze dzieci z oddziałów  przedszkolnych „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy oraz m.in.   piosenki „Ja to mam szczęście” poety, kompozytora Grzegorza Tomczaka.

Młodzież przypomniała najważniejsze momenty  i postaci z naszej historii, które doprowadziły do wydarzeń w dniu 11 listopada 1918r. Nad przygotowaniem akademii czuwali nauczyciele Zespołu.

ZSP w Nowym Mieście nad Pilicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEJNA AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W LICEUM

 

 

"SZKOŁA PAMIĘTA"- PIĘKNA AKCJA UCZNIÓW

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą  włączyło się w akcję MEN „Szkoła pamięta”.

Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postacie , wydarzenia z historii oraz dzień 1 listopada, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, uczniom z polskich szkół, że przyłączyli się do akcji „Szkoła pamięta”. To hołd oddany naszym bohaterom, którzy ginęli, byli mordowani za wolną Polskę. Warto byśmy o nich pamiętali - powiedział Dariusz Piontkowski cytowany w komunikacie resortu edukacji.

Szef MEN zaznaczył, że chciałby, aby szkoły w kolejnych latach, tuż przed 1 listopada angażowały się w działania upamiętniające ważne postacie oraz wydarzenia z naszej historii.

  

 

 

 

 

UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ


Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu “Upoluj swoją książkę”. Dzięki niej każdy uczeń w dniach 2-30 listopada może  sięgnąć po jedną z 12 książek biorących udział w akcji.

Organizatorzy projektu przygotowali także konkurs dla uczniów!, w którym do wygrania są czytniki e-booków i bony na zakupy w platformie Woblink oraz wyjątkowe wydarzenie w Krakowie.

Żeby wziąć w nim udział, uczniowie muszą stworzyć 3-osobowy zespół i wybrać nauczyciela lub bibliotekarza, który będzie Opiekunem Zespołu. Zadaniem zespołu jest nakręcenie spotu video. Spot ma pokazać, jak uczniowie zachęcają swoich rówieśników do sięgania po książki. Spot powinien trwać od 1 do 5 minut.

Poniżej widnieje link do formularza, za pośrednictwem którego należy zgłosić Zespół do konkursu. Formularz wypełnia Opiekun Zespołu. Wypełnienie formularza jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

Link do formularza

Spot należy przesłać do nas do 14 listopada. Spośród wszystkich prac, 10-osobowe jury wybierze 10 najlepszych projektów, a ich autorzy wraz z opiekunami  zostaną zaproszeni na Galę Finałową do Krakowa, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia.

W trakcie Gali Finałowej każdy zespół w ciągu 5 minut przedstawi swój projekt, a spośród wszystkich prezentacji jury wybierze 3 najlepsze prezentacje, których autorzy otrzymają czytniki e-booków i bony na zakupy na platformie Woblink. Pozostali finaliści otrzymają pakiety czytelnicze.
Już teraz uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w rekrutacji na Ambasadorów czytelnictwa  w szkole. Ambasador czytelnictwa  angażuje się  w promocję czytelnictwa wśród swoich rówieśników.
W tym roku aż 1500 uczniów szkół średnich może być Ambasadorami, którzy otrzymają darmową koszulkę z kodem dającym w listopadzie dostęp do 12 bestsellerów i dzięki temu staną się „mobilną wypożyczalnią książek” dla swoich koleżanek i kolegów. Koszulkę do tegorocznej edycji projektu „Upoluj swoją książkę” zaprojektował znany artysta Jan Kallwejt.

Do akcji uczniowie mogą zgłaszać się za pomocą formularza na stronie
http://ambasador.czytajpl.pl


Gabriela Stępniak Koordynator akcji Upoluj swoją książkę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE


11 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela.

Na uroczystość przybyli Burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pietrucha oraz Przewodnicząca Komisji Oświatowo- Społecznej Iwona Lepa.

Widok  młodzieży w galowych strojach  podkreślał uroczysty charakter święta, a dekoracje wykonane przez przedstawicieli samorządu szkolnego cieszyły i wyrażały w pięknych słowach podziękowania z trud wychowawczy.

Krótką część artystyczną przygotowaną pod czujnym okiem pani Barbary Pomykały licealiści z klas pierwszych i drugich wykonali z polotem  i humorem.

Następnie już w części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor Dariusz Blaszka, złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodzieży.

Słowa podziękowania na ręce pana dyrektora Dariusza Blaszki  i pani wicedyrektor Urszuli Kociołczyk złożyli burmistrz Nowego miasta nad Pilicą pan Mariusz Dziuba oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Szymańczyk.

Na zakończenie uczniowie wręczyli róże wszystkim pracownikom szkoły.

Dzien Nauczyciela 2019 Dzien Nauczyciela 2019

Dzien Nauczyciela 2019 Dzien Nauczyciela 2019

Dzien Nauczyciela 2019 Dzien Nauczyciela 2019

Dzien Nauczyciela 2019 Dzien Nauczyciela 2019

Dzien Nauczyciela 2019 Dzien Nauczyciela 2019

 

DZIEŃ CHŁOPAKA W LICEUM


Dzień chłopaka świętowano w naszej szkole szczególnie uroczyście, ponieważ uroczystość została połączona z ślubowaniem otrzęsinami klas pierwszych.

Nie zabrakło piosenek, scenki pt.  „Śniadanie” z repertuaru kabaretu „Smile” w brawurowym wykonaniu Zuzanny Pakuły i Aleksandry Łoś za co dziewczęta dostały gromkie brawa.

Uczniowie klas drugich pod okiem pani Agnieszki Kuśmirek, pani Grażyny Rybarczyk oraz pani Małgorzaty Rosłoniec przygotowali zabawne konkursy dla pierwszoklasistów, w których m.in. musieli się oni wykazać wiedzą o naszej szkole.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

Dzien Chlopaka 2019 Dzien Chlopaka 2019

Dzien Chlopaka 2019 Dzien Chlopaka 2019

 

ZAJĘCIA TERENOWE UCZNIÓW KLAS I W RAMACH KOŁA WOJSKOWO-POLICYJNEGO

 

W dniu 27 września 2019 roku odbyły się zajęcia praktyczne w ramach Koła wojskowo-policyjnego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Liceum. Uczniom towarzyszył w charakterze opiekuna i instruktora mgr Robert Osys.

Celem zajęć było realizowanie praktycznych zajęć pozalekcyjnych na temat: Przemieszczanie w trudnych warunkach terenowych oraz popularyzowanie spędzania czasu wolnego w sposób czynny na łonie natury i poznawanie walorów turystycznych doliny Pilicy.

Uczniowie ruszyli z placu Liceum do brzegów rzeki Pilicy. Po dotarciu do rzeki odbył się pierwszy postój połączony z wykładem nt. sygnałów wzrokowego dowodzenia.

Grupa  ruszyła dalej w kierunku mostu na rzece Pilicy w miejscowości Gostomia. Tam młodzież zorganizowała ognisko i tradycyjne pieczenie kiełbasek. Uczniowie wysłuchali informacji na temat surwiwalu militarnego oraz surwiwalu zielonego jako stanu zamiłowania do przyrody oraz obcowania z nią w sposób ekologiczny.

Dalsza część marszu przebiegała łąkami po północnej stronie rzeki Pilicy.  Młodzież   przemieszczała się przez cieki wodne znajdujące się na łąkach, brodząc wodą.

Zajecia terenowe 2019 Zajecia terenowe 2019

Zajecia terenowe 2019 Zajecia terenowe 2019

Zajecia terenowe 2019 Zajecia terenowe 2019

Zajecia terenowe 2019 Zajecia terenowe 2019

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. KAROLA WOJTYŁY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ


2 września 2019r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą w którego skład wchodzą: Przedszkole Samorządowe, Publiczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.

Tradycyjnie po mszy świętej odprawionej w Kościele Parafialnym, uczniowie wraz z rodzicami zebrali się w hali widowiskowo-sportowej gdzie krótkim wystąpieniem  uczczono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej przypominając nam tragiczne wydarzenia z 1 września 1939 roku.  

Następnie wszyscy zebrani w tym zaproszeni goście: pan Burmistrz Mariusz Dziuba, proboszcz naszej parafii ksiądz Mariusz Zambrzuski, dzielnicowy Wojciech Orzeszek zostali serdecznie powitani  przez pana dyrektora Dariusza Blaszkę, który szczególnie ciepłe słowa skierował do uczniów rozpoczynających  naukę  w murach naszej szkoły.

Wszystkim  życzył wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, nauczycielom wytrwałości, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci. Następnie pan dyrektor przekazał na ręce pani Urszuli Kociołczyk akt powierzenia stanowiska zastępcy dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą.

Pani dyrektor zapewniła, że dołoży wszelkich starań aby priorytety wyznaczone na bieżący rok szkolny przez MEN, dotyczące wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów, zostały w pełni zrealizowane. Na zakończenie gratulacje i słowa uznania zostały skierowane do uczennicy Ewy Dudek i jej rodziców za osiągniecie najlepszego wyniku na egzaminie maturalnym w naszym liceum.

Po odczytaniu list poszczególnych klas i wychowawców wszyscy rozeszli się do swoich klas gdzie w mniejszym gronie mogli zapoznać się z nowymi koleżankami, kolegami i nauczycielami.
„Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielki”
ZSP Nowe Miasto nad Pilicą

Inauguracja roku szkolnego 2019-2020 Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

Inauguracja roku szkolnego 2019-2020 Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

Inauguracja roku szkolnego 2019-2020 Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

Inauguracja roku szkolnego 2019-2020 Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

 

Lekcja historii w ramach projektu "Sto na sto!"


W dniu 5 września 2019 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą została przeprowadzona lekcja w ramach projektu "Sto na sto"!! Celem wspomnianego projektu było między innymi:                                                                                                                                                                            -popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży
-pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu
-budzenie szacunku dla tych, którzy polegli za ojczyznę
-zapoznanie z ważnymi postaciami okresu II wojny światowej i po wojnie                                                                 

Uczestniczyli w niej uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz klasy pierwsze liceum. W charakterze prowadzącego wystąpił Pan Kajetan Rajski- prezes Fundacji Kwartalnika " Wyklęci". Prezentowane przez niego materiały dotyczyły następujących zagadnień:
*Polska w czasie II wojny światowej ( Pakt Ribbentrop-Mołotow, Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką)
*Polskie Państwo Podziemne ( Organizacje konspiracyjne: Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne)
*Powstanie Warszawskie (Akcje " małego sabotażu", żołnierze " Szarych Szeregów"- Tadeusz Zawadzki " Zośka", Jan Bytnar " Rudy", Aleksander Dawidowski " Alek" )
*Żołnierze Wyklęci  ( Sylwetki: rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny pseudonim " Inka", sierżanta Józefa Franczaka pseudonim " Laluś").
Te niezwykle ważne wydarzenia trudnego okresu w historii Polski zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Pan Rajski  przypomniał zebranej młodzieży, że od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Dla wszystkich uczestników była to interesująca i niezapomniana lekcja historii wzbogacona licznymi ciekawostkami ze strony prowadzącego.
Pamiętajmy o naszych bohaterach!

                                                                                             Katarzyna Świstak

 

Projekt edukacyjny STO NA STO Projekt edukacyjny STO NA STO

Projekt edukacyjny STO NA STO Projekt edukacyjny STO NA STO

Projekt edukacyjny STO NA STO Projekt edukacyjny STO NA STO

 

Sprawozdanie z wyjazdu do Niemiec

W dniach 28-30 czerwca uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu Nowych Miast w Europie. Tym razem nowomieszczanie z ponad 30 europejskich miast spotkali się w pięknym, uzdrowiskowym Bad Neustadt an der Saale w Niemczech. Szkołę reprezentowało 12 uczniów i 3 nauczycieli.

Tradycją lat poprzednich również i tym razem przedstawiciele szkoły im. Karola Wojtyły mieli szczególną misję do spełnienia. Otóż drugiego dnia czyli w sobotę 29 czerwca uczniowie zaprezentowali przed międzynarodową publicznością fragment polskiej kultury wykonując program taneczno-wokalny. Podczas swojego występu na głównej scenie na  Marktplatz młodzież ubrana w barwne i piękne stroje opoczyńskie wytańczyła Poloneza, Oberka, Polkę oraz wyśpiewała 2 biesiadne, polskie piosenki. Całość występu zwieńczył współczesny układ taneczny. Zarówno program jak i oprawa wizerunkowa wzbudziły wielki aplauz i przede wszystkim zainteresowanie odbiorców. Wielu przechodniów zapraszało naszych artystów do wspólnej fotografii. Uznanie publiczności wynagrodziło tancerzom trud przygotowania  i dotkliwy upał. Po występnie na scenie wraz z pozostałymi uczestnikami polskiej delegacji  uczniowie i nauczyciele wzięli udział w  barwnym korowodzie wszystkich obecnych na 41. Neustadttreffen.


Podróż powrotna do Polski prowadziła przez Czechy, a dokładnie przez Pragę.  W towarzystwie przewodnika zwiedziliśmy czeską stolicę, która faktycznie zachwyca swym pięknem i klimatem. Pomimo ogromnego upału dotarliśmy do najważniejszych miejsc i urokliwych zakątków miasta jak np. na Hradczany, na Most Karola czy na Rynek z podwójnym zegarem. Nie zabrakło oczywiście czasu wolnego na fotografie, zakup pamiątek, po którym udaliśmy się w dalsza drogę.

Do domu dotarliśmy dość późno w nocy  lub  - jak kto woli -  wcześnie rano w poniedziałek. Miłe wspomnienia, wielkie wrażenia i piękne zdjęcia będą przypominały o intensywnej, ale bardzo ciekawej wyprawie do zachodnich sąsiadów.

 

Powiatowe biegi przełajowe szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 6 czerwca 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym mieście nad Pilicą wzięli udział w powiatowych biegach przełajowych.

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła uczennica klasy II-Angelika Grochal, na drugim miejscu znalazła się Karolina Biernat z Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

W kategorii chłopców pierwsze dwa miejsca zajęli uczniowie LO w Nowym Mieście nad Pilicą-Jakub Dworakowski oraz Bartosz Pawełek, trzecie miejsce zajął Tomasz Ambrozik z ZDZ.

W kategorii biegów sztafetowych kolejność szkół była następująca:

Kategoria dziewczęta

I miejsce-LO Nowe Miasto

II miejsce-ZDZ Nowe Miasto

Kategoria chłopcy:

I miejsce-ZDZ Nowe Miasto

II miejsce-LO Nowe Miasto

III miejsce-ZSO Mogielnica

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i sportowej walki w duchu fair-play.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Patrona Szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym   im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą


20 maja 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy Dzień Patrona – Karola Wojtyły, któremu przewodziły słowa „Wy jesteście moją nadzieją…”. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas : Burmistrz Miasta i Gminy p. Mariusz Dziuba, ksiądz proboszcz Mariusz Zambrzuski, Podinspektor p. Agnieszka Łuczak.

Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w kościele pod wezwaniem Opieki Matki Bożej Bolesnej w intencji szkoły, jej uczniów i pracowników. Ks. proboszcz wygłosił piękna homilię przybliżającą życie Karola Wojtyły.. Uczniowie wraz z nauczycielami zadbali o szczególną oprawę uroczystości - uczestniczyli  w przygotowaniu liturgii a chór szkolny i zespół instrumentalny pod opieka p. R. Michalskiej zapewnił oprawę muzyczną.

Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce uroczysta akademia. Na wstępie Pan Dyrektor Dariusz Blaszka powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne i uczniów i zaprosił na część artystyczną przygotowana pod kierunkiem p. J. Kozieł, I. Rogowskiej. Uczniowie przypomnieli podstawowe wartości, postawę wobec świata i drogowskazy jakie głosił św. Jan Paweł II, który był „mistrzem dialogu” i przyjacielem dzieci i młodzieży.

Dopełnieniem występu był koncert w wykonaniu chóru szkolnego oraz prezentacja multimedialna przypominająca postać papieża.  Po części artystycznej ponownie głos zabrał Pan Dyrektor dziękując wszystkim za udział w tak ważnym  dla nas dniu, przypomniał obecnym jaka była historia wyboru patrona naszej szkoły i zachęcał  do tego aby zawsze był On dla nas wzorem do naśladowania.
ZSP Nowe Miasto nad Pilicą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą nawiązało w kwietniu 2019 roku współpracę z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu.

Wiecej informacji na temat uczelni tutaj

Wyzsza Szkola Handlowa w Radomiu

Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą

Dnia 28 marca 2019 roku Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilica otworzyło drzwi ósmoklasistom i gimnazjalistom!

Uczniowie wraz z rodzicami licznie przybyli na Dni Otwarte. O godzinie 10:30 dyrektor Dariusz Blaszka przywitał przybyłych gości. Następnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy młodszym koleżankom i kolegom ofertę edukacyjną, w tym cieszącą się dużym zainteresowaniem innowację wojskowo-policyjną, formę funkcjonowania naszej placówki oraz projekty w których bierzemy udział. Oprócz nauki goście mogli zobaczyć nasz aktywny udział w wolontariacie oraz fundacji WOŚP. Wspomnieliśmy także o sposobach integracji, poprzez wycieczki, sport czy wspólne spędzanie wolnego czasu poza lekcjami.

W części artystycznej zaprezentowaliśmy za pośrednictwem naszej młodzieży piosenki w różnych językach i zatańczyliśmy poloneza. Chłopcy z klas I pochwalili się talentem tanecznym, a drugoklasiści umiejętnościami aktorskimi w przygotowanym przez siebie skeczu, który rozbawił gości. Wyzwaniem dla uczniów klas VIII był escape room, a gimnazjaliści mogli wziąć udział w 15 minutowej lekcji z wybranego przedmiotu.

Podczas indywidualnego zwiedzania szkoły uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat pracy i funkcjonowania wojska oraz policji.

Zorganizowaliśmy także stoiska z ulotkami oraz pytaniami sprawdzającymi wiedzę, które dawały szansę na wygranie "5" z nowym roku szkolnym.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą szkołą i prezentowaną ofertą edukacyjną a naszym młodszym koleżankom mówimy: "Do zobaczenia we wrześniu"!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Poloneza czas zacząć...", czyli bal studniówkowy maturzystów Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą

26 stycznia 2019 roku. Tę datę z pewnością będziemy wspominać jeszcze bardzo długo, a może nawet po kres naszego życia. To czas kiedy odbył się niezapomniany i długo wyczekiwany bal studniówkowy. Swoje podwoje otworzył dla maturzystów Dworek nad Pilicą. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli nam nasi Rodzice, Grono Pedagogiczne z Panem Dyrektorem Dariuszem Blaszką, władze naszego miasta oraz przyjaciele i znajomi.

Tradycyjnie bal rozpoczęliśmy od gorących podziękowań dla naszych Wychowawców, Nauczycieli, Dyrektora i Rodziców. To oni wszyscy pomogli nam godnie wejść w dorosłe życie.

Ciepłe słowa skierował do nas Pan Burmistrz Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Pietrucha oraz przedstawiciele Rodziców. Życzenia udanej zabawy studniówkowej, a później sukcesów podczas matur złożył oczywiście nam także Pan Dyrektor Dariusz Blaszka.

Punktem kulminacyjnym naszego balu był polonez, o którego perfekcyjny układ zadbała Pani Agnieszka Dworakowska. Nasze godziny przygotowań nie poszły na marne. Zebrani goście docenili taniec gromkimi brawami, co nas jeszcze bardziej uskrzydliło.

Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na wspaniałą zabawę do samego rana. Z pewnością wspomnienia z tego wieczoru będą jedną z najpiękniejszych kart życia zapisanych na zawsze w naszej pamięci.

Maturzyści Liceum Ogólnokształcącegow Nowym Mieście nad Pilicą

bal studniowkowy 2019 bal studniowkowy 2019

bal studniowkowy 2019 bal studniowkowy 2019

bal studniowkowy 2019 bal studniowkowy 2019

bal studniowkowy 2019

Zapraszamy na fanpage Liceum Ogólnoksztalcącego w Nowym Mieście nad Pilicą-zobacz więcej

12.12.2018 roku-Spotkanie z wojskiem
03.02.2018 roku- Biblioteka poleca (luty)
21.01.2018 roku- Kulturalni w Liceum
06.12.2017 roku- Rok Josepha Conrada

 

Studniowka 2019

 

11 listopada w liceum

 

Mikolajki w Liceum

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

woj.mazowieckie

ul.Ogrodowa 16a

tel/fax: 48 6741023

e-mail: liceumnowe@op.pl